Algemene voorwaarden

Online vindbaarheid verbeteren Benieuwd waar je kansen liggen?

Wij scannen je website en nemen je huidige situatie onder de loep om je van advies te voorzien.

Scan
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Artikel 1. De contractuele relatie tussen Serpshark B.V. en de opdrachtgever

 1. De contractuele relatie tussen Serpshark en de opdrachtgever komt altijd schriftelijk tot stand.
 2. De Algemene Voorwaarden van Serpshark (de Algemene Voorwaarden) zijn op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten vanuit Serpshark van toepassing.
 3. Serpshark wijst de toepasselijk van opdrachtgevers algemene voorwaarden op aanbiedingen/offertes van, of contractuele afspraken met Serpshark uitdrukkelijk van de hand.
 4. Afspraken tussen Serpshark en de opdrachtgever kunnen ook langs digitale weg aan elkaar worden bevestigd.
 5. Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden geldt voor het vaststellen van de afspraken de volgende rangorde: (1) de schriftelijke overeenkomst tussen Serpshark en de opdrachtgever , (2) de onderliggende offerte van Serpshark en (3) de Algemene Voorwaarden en (4) de voorafgaande correspondentie tussen partijen.

Artikel 2. De aard en omvang van de werkzaamheden

 1. Met betrekking tot de dienstverlening heeft Serpshark een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, inhoudende dat de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zullen worden ingevuld. Eventuele mededelingen van Serpshark over de mogelijke resultaten van de werkzaamheden zijn louter indicatief van aard. Van een resultaatsverplichting en/of enige garantie op een bepaalde uitkomst is met andere woorden geen sprake, tenzij dat vooraf uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.
 2. Serpshark is gerechtigd werkzaamheden binnen de scope van de opdracht te laten verrichten door derden. De daarmee samenhangende kosten kunnen alleen na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden doorbelast.
 3. Afgesproken werkzaamheden buiten de scope van de opdracht (meerwerk) worden door opdrachtgever vergoed op basis van nacalculatie. Serpshark is niet verplicht tot meerwerk.

Artikel 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle door Serpshark opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 2. Serpshark zal maandelijks de door haar verrichte werkzaamheden factureren. Opdrachtgever dient de facturen van Serpshark binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 3. Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 4. Beëindiging van de contractuele relatie tussen Serpshark en de opdrachtgever

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken kan de contractuele relatie tussen Serpshark en de opdrachtgever gedurende de afgesproken looptijd van de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd. Tenzij één van de partijen uiterlijk 3 maanden vóór de afloopdatum schriftelijk laat weten niet te willen verlengen, geldt de overeenkomst aansluitend voor onbepaalde tijd.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen Serpshark en de opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn gaat lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging plaatsvindt.
 3. Indien Serpshark (een) prijsverhoging(en) doorvoert, is de opdrachtgever gerechtigd de contractuele relatie in afwijking van art. 4 lid 1/art. 4 lid 2 met ingang van het moment waarop de prijs/prijzen wordt/worden verhoogd schriftelijk op te zeggen. Deze opzegging moet binnen 14 dagen na de aankondiging vanuit Serpshark worden gedaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de prijsverhoging(en) te hebben geaccepteerd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en schade

 1. Opdrachtgever kan Serpshark in een voorkomend geval aanspreken tot nakoming van de afgesproken werkzaamheden en niet tot enige vorm van schadevergoeding. De schriftelijke ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten en een redelijke termijn van minimaal twee weken om deze te herstellen.
 2. Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid van Serpshark voor (vervangende of aanvullende) schadevergoeding in rechte wordt gepasseerd, geldt dat de aansprakelijkheid van Serpshark voor de geleden directe schade onder alle omstandigheden beperkt is tot 50% van het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Serpshark verschuldigd is met een maximum van € 10.000. Indirecte schade als gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie komt nier voor vergoeding door Serpshark in aanmerking.
 3. Iedere vordering van de opdrachtgever jegens Serpshark die niet binnen twee jaar na het ontstaan van de vordering schriftelijk bij Serpshark is ingediend, vervalt door verjaring.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Serpshark is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Serpshark ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Serpshark kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Serpshark bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Serpshark kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Serpshark op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 1. De betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Serpshark aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Serpshark aangegeven.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Serpshark heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

 1. Zowel Serpshark als de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Indien enige bepaling van deze geheimhoudingsverklaring niet wordt nageleefd, heeft de benadeelde partij het recht op vergoeding van de daardoor direct of indirect geleden schade.

Artikel 9. Algemene bepalingen

 1. Op iedere rechtsrelatie met Serpshark is louter Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit de overeenkomst tussen de partijen, zullen zij eerst proberen dit via bemiddeling op te lossen voordat zij een juridische procedure starten.
 3. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden niet geldig of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen dan een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging van de nietige/vernietigde, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Interesse in onze diensten?

SEO

Zoekmachine optimalisatie

Betere posities behalen in Google? Door te werken aan de drie pijlers van SEO: techniek, content en autoriteit groeien we in zoekwoorden en zoekwoordposities om zo je online marktaandeel te vergroten.

SEA

Zoekmachine adverteren

SEA is een effectieve strategie om op korte termijn je bereik te vergroten of om bepaalde diensten of producten extra uit te lichten. Google geeft advertenties een prominentere plek in de zoekresultaten.

CRO

Conversie optimalisatie

Conversie optimalisatie helpt je om meer uit je huidige bezoekers te halen. Het optimaliseren van de klantreis door obstakels en twijfels weg te nemen zorgt voor een groei in aankopen of leads.

Social advertising

Adverteren op social media

Het social media bereik is gigantisch. Met social advertising kunnen we specifieke doelgroepen aanspreken om zo je diensten of producten bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen.

Linkbuilding

Ontwikkeling & onderhoud

Met linkbuilding groeit je online autoriteit. Een betere autoriteit zorgt voor een betere online vindbaarheid. Samen met content en techniek is dit een belangrijke pijler voor zoekmachine optimalisatie.

Webdesign

Maatwerk websites

Een website is het online visitekaartje van je bedrijf. De juiste vertegenwoordiging van jouw dienst of product door design en inhoud zorgt ervoor dat je de juiste doelgroep aanspreekt en het vertrouwen van je bezoekers wint.

Bekijk onze blogs